• Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Al llarg del temps s’han fet esforços per conservar, mantenir, rehabilitar el nostre patrimoni local, i en certa mida es continua fent, però de vegades una taca desvirtua el treball que es fa.

De quin patrimoni parlem? De la casa de la Bonavista.

L’Ajuntament ha fet diferents propostes de Pla General des de 2007 aproximadament. Sempre ha figurat la casa de La Bonavista com a edifici a catalogar i protegir pel seu valor històric i de patrimoni rural.

Quan era propietat privada, sabem de les dificultats per aconseguir la seua rehabilitació, cas del Palau, hui Ajuntament, però quan és propietat municipal, com ja era la casa de la Bonavista, no hi ha excusa. Menys quan és el propi ajuntament qui l’enderroca.

 

La casa de la Bonavista és una casa rural significativa,  és de principis del segle XIX, tal com ho fa constar l’arquitecte municipal en el document:

 

 “PLA GENERAL D`AIELO DE MALFERIT. VERSIÓ PRELIMINAR. CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS. Memòria informativa” , i tal com diguem fa constar:

“En el segle XVIII, amb l’entrada del Borbó, l’intent de modernització del país i sobretot amb l’ideari de la Il·lustració, l’activitat agrícola, artesanal i el conjunt rural es reactiva amb l’aparició de grans concentracions territorials en mans de famílies ja siguen d’origen noble o no. En aquestes dates es perfila l’augment d’unes edificacions al servei de l’activitat agrícola que afavoreixen la seua expansió: les “Heretats”. Són unes construccions més àmplies i intermèdies entre la casa terratinent i la “caseta”.

La seua denominació és similar a masia o alqueria però en la Vall tenen a més el component de ser unes cases que van unides a les terres d’un propietari i a més, en certes ocasions alberga a senyors en temporades determinades.

En aquesta tipologia podem trobar les cases de conreu de “Bona Vista” o “La Cascarra”, construïdes a principis del XIX.”

 En el document PLA GENERAL D`AIELO DE MALFERIT. VERSIÓ PRELIMINAR. CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS. Memòria justificativa” Figura La Bona Vista en la “Relació d’elements protegits” com a “Altres categories del catàleg”. Cal dir que també figurava la casa de La Cascarra.

Però és curiós que en el document de Fitxes del catàleg de béns i espais protegits no apareix la fitxa de la casa de la Bonavista. Per un costat la valoren, la relacionen, però després no fan la seua corresponent fitxa de protecció.

Aquest document porta signatura de l’Arquitecte Municipal  de data setembre de 2012.

Posteriorment, amb data de setembre de 2013 apareix exactament el mateix que hem relatat anteriorment.

En aquest document es diu:

 

1.5.3.- Altres categories del catàleg.

La fitxa d’aquests elements i la definició exacta de les pautes de la seua catalogació s’inclourà en la versió definitiva del Catàleg, ja que formen part de l’ordenació detallada, que no és objecte del present document.

La resta d’elements de valoració cultural i històrica en els que s’ha reconegut l’interès precís per a ser inclosos en el Catàleg, no ofereixen, no obstant les condicions més adequades per a qualificar-se amb la condició de rellevància local. Així, queden arreplegats com a elements catalogables els següents edificis, jaciments arqueològics, i espais naturals d’interès:

La Bona Vista

 Com en l’anterior ocasió, no figura la fitxa de protecció.

 Amb data de 5/3/2015 i nº de registre d’al·legacions nº 315 el Partit Socialista d’Aielo de Malferit presenta una sèrie d’al·legacions al tràmit d’informació pública del Pla General  i entre elles la nº 22 diu entre altres coses:

Vint-i-dosé:

En el catàleg d’edificis protegits han desaparegut respecte al catàleg anterior els habitatges de:

La casa de La Cascarra i la de la Bonavista.

PROPOSEM:

Incorporar de nou aquests habitatges al catàleg.

A aquesta al·legació l’Ajuntament respon:

“… Las casas de la Cascarra y de la Bonavista se considera que no reúnen los valores propios para su catalogación.

Por tanto se propone desestimar esta alegación en el sentido de lo indicado en el informe.”

Com podem estar diguent que no reuneix els valors i per altra banda estan valorant-la?

Aquesta casa ja va ser inclosa en l’any 1986 en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic d’Aielo amb la referència R73 i des d’aquell moment sempre ha figurat en el catàleg local.

És més, al llarg d’aquest anys s’ha preparat diferents propostes de Pla General i en tots ells figurava la catalogació de la casa de La Bonavista  com a Patrimoni Local.

I què ha passat?

La casa de la Bonavista, i el terreny circumdant,  que era propietat privada passa a propietat municipal  com a conseqüència de la reparcel·lació de la zona de Serrans on es troba ubicada.

Era d’esperar que la dita casa fóra rehabilitada al ser patrimoni local, una casa que com diu l’Arquitecte Municipal, és de primeries del segle XIX, amb tot el valor patrimonial que suposa açò.

Aquesta casa està clar que no estava en les millors condicions, però pel seu valor arquitectònic rural valia la pena restaurar-la.

Esta era la situació de la casa al mes de juliol de 2014

Posteriorment e incomprensiblement es va procedir a l’enderrocament. Qui enderroca una part de l’edifici si no és el propietari?

Al febrer de 2015 la casa va quedar així:

Podríem pensar que una casa així és costosa de rehabilitat, i un llarg etc.

En el Ple Municipal de 27/7/2002, s’aprova el Programa d’Actuació Integrada Serrans V. En ell es diu:

PRIMER: Aprovar el Programa d’ Actuació Integrada Serrans V, que queda definit per !’alternativa tècnica. presentada d’ofici per l’Ajuntament i per la proposició juridicoeconòmica presentada per I’ Agrupació d’Interès Urbanístic Serrans V, modificant les condicions establertes en la proposició jurídico econòmica en els següents termes:

  • L’Urbanitzador haurà de presentar un projecte d’obra de rehabilitació de La Masia de la Bonavista juntament amb el projecte d’Urbanitzador. Les despeses originades per aquesta rehabilitació no seran repercutibles com a quotes d’urbanització.

I què és el que diuen els propietaris de Serrans V en la seua proposta Jurídic-econòmica per al Pla d’Actuació?

Se ofrece por la AIU proponente, como una obligación complementaria del adjudicatario de las previstas en el art. 30.2 de la LRAU, la financiación y ejecución de las obras de demolición parcial y rehabilitación estructural de la Masía Buenavista, incluida en el sector Serrans V, de acuerdo con las especificaciones y previsiones técnicas que figuran en los planos que componen el estudio preliminar realizado por CM Calidad S.L.

En l’any 2002  les obres podrien estar valorades en uns 150.000€. Han passat 16 anys.

On està la inversió dels propietaris de Serrans V tenien que fer?

Qui ho ha enderrocat? Qui  està esperant que caiga?, puix les pluges ho aconseguiran.

Els propietaris de Serrans V s’estalviaran uns 150.000€ en l’execució? Gràcies.

O estaran d’acord?

Aielo haurà perdut una casa rural del segle XIX que mai recuperarà?

Com cuida el patrimoni el Govern Municipal? És així com ho fa?

Qui exigeix responsabilitats a l’Ajuntament?

Qui perd els orígens perd, perd la identitat.

.

Deja una respuesta