En este momento estás viendo Parlem més de les centrals fotovoltaiques en Aielo
  • Comentarios de la entrada:Sin comentarios

Ens recordem de Santa Bàrbara quan trona!

L’anterior Corporació Municipal va aprovar un Pla General d’Aielo de Malferit on es qualificava:

 

Article 46. Regulació d’Obres, Usos i Aprofitaments del Sòl No Urbanitzable Comú tipus D

 

1. Usos permesos:

a. Agrícola, forestal (dacord amb l’article 20 LSNU)

b. Habitatge aïllat i unifamiliar (dacord amb l’article 21 LSNU)

c. Generació d’energia renovable. (dacord amb l’article 24 LSNU)

d. Activitats terciàries o de servicis (dacord amb l’article 27 LSNU).

e. Usos dotacionals.

2. Usos prohibits: La resta.

3. Edificacions permeses:

c. Generació d’energia renovable.

Instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència de producció energètica del qual siga menor o igual a 10 KW: parcel·la mínima 10.000 m²

Instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica la potència del qual siga major a 10 kW., i fins a 250 KW:

– parcel·la mínima 10.000 m²

– ocupació màxima de perímetre envolvent de la instal·lació completa dels panells: 3.750 m²,

– altura màxima de les instal·lacions: 6 m.»

Instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica, la potència del qual siga major de 250 kW., i fins a 3.500 KW.,

– ocupació màxima de perímetre envolvent de la instal·lació completa  dels panells: 5 Ha

– altura màxima de les instal·lacions: 6 m.»

 

Per aquest motiu ens trobem que estan permeses aquest tipus d’instal·lacions en l’àrea que es troba remarcada en roig.

 

Per entendre-ho millor descrivim els antecedents en els treballs d’aprovació del Pla General.

 

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. La Direcció General de Medi natural va emetre el Document de Referència en data 20 de setembre de 2010.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 de gener de 2013, acorda aprovar inicialment l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la versió preliminar del Pla General, i sotmetre’ls a informació pública. L’anunci d’informació pública s’inclou en el DOCV núm. 6968, de 19 de febrer de 2013, i en el diari “Superdeporte” de data 22 de febrer de 2013. Es van presentar 16 al·legacions.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment el Pla General en sessió de 31 d’octubre de 2013, estimant o desestimant les al·legacions segons l’informe tècnic municipal realitzat sobre aquestes.

La Comissió d’Avaluació Ambiental, en sessió de 29 de maig de 2014, va emetre la Memòria Ambiental del Pla General d’Aielo de Malferit.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de gener de 2015, va acordar sotmetre de nou el Pla General a informació pública. Es va publicar anunci en el DOCV núm. 7460, de 6 de febrer de 2015, i en el diari “Superdeporte” de data 5 de febrer de 2015. Es van presentar 3 al·legacions.

En data 30 de març de 2015, l’Ajuntament Ple va aprovar provisionalment el pla General, estimant o desestimant les al·legacions presentades, segons l’informe tècnic municipal emés sobre aquestes.

En data 7 d’abril de 2015, l’Ajuntament va sol·licitar l’aprovació definitiva del Pla General.

Després de l’emissió de diversos informes sectorials, dels quals es va donar trasllat a l’Ajuntament, en data 28 de maig de 2019, i mitjançant comunicació de l’Alcaldia, es remeten documents modificats del Pla General, de data d’abril de 2019, i un informe municipal d’esmena dels informes emesos al Pla General.

En data 18 de novembre de 2020, l’Ajuntament presenta en el registre telemàtic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la nova documentació del Catàleg de Béns i Espais Protegits, de data de novembre de 2020; també es presenta en el Servei Territorial d’Urbanisme de València, en la mateixa data, la citada documentació i comunicació que s’ha presentat la mateixa en la Conselleria d’Educació Cultura i Esport.

El Ple de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, en sessió celebrada el dia 3 de desembre de 2020, va aprovar el text refós del Pla General, incorporant totes les esmenes indicades anteriorment.

La Comissió Territorial e Urbanisme en data 9 desembre de 2020 acorda:

PRIMER. SUSPENDRE l’aprovació definitiva del Catàleg de Béns i Espais

Protegits del Pla General d’Aielo de Malferit, en tant s’esmenen els condicionants indicats en l’informe de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 19 de juny de 2019.

SEGON. APROVAR DEFINITIVAMENT la resta de determinacions del Pla General d’Aielo de Malferit.

Un poc llarg, però important si volem entendre el tema.

 

En la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió celebrada el 26 de juny de 1990 s’aprova el Pla Especial de Protecció de Cairent, que regulava una zona recreativa-cultural d’ús públic.

Durant l’exposició al públic del Pla General, en gener de 2015, on la ciutadania podia presentar al·legacions, el Partit Socialista va presentar una al·legació que deia:

Que el PNL( Parc Públic Natural) s’ubique en la zona de Cairent, espai que compta amb un Pla Especial ja redactat i no inclòs al Pla General. Que per la seua qualificació es pretén una protecció, és una zona que serveix d’esplai a la població, existeix un camí d’accés amb bona comunicació i que en aquestes Normes és considerat com interés cultural, que una part del seu entorn és considerada com a paisatge a protegir, etc. A més figura allí un dels jaciments del Catàleg del patrimoni, amb el que seria fàcil passar a titularitat municipal.

Així mateix com que el propietari té terrenys que  cedir terrenys, per l’augment de sòl urbà en les zones de SUble-RES  seria més fàcil la cessió dels mateixos.

L’Ajuntament va desestimar l’al·legació que protegia i donava un ús públic a la zona de Cairent, i per contra qualificava la zona marcada en verd a la pujada al Campello, on estava el circuit de motocròs.

I vol dir que estaríem en contra de la producció d’energia solar?

Al contrari.

Un dels arguments que s’invoquen és que el nostre terme és xicotet per fer aquest tipus d’instal·lacions, i és cert tenim poc de terme, necessitem recolzar l’agricultura, afectaria a cassetes ja construïdes en la zona, i una altra cosa que no es parla, eixa energia produïda deu ser traslladada, el que significa torres elèctriques i conduccions, amén d’altres qüestions que no sabem.

Però, ara que estem invoquem a Santa Bàrbara!

A l’altre costat de Cairent està permés que es puguen construir granges, en tot el que suposa aquest tipus d’activitat. Zona marcada en roig.

Article 45. Regulació d’Obres, Usos i Aprofitaments del Sòl No Urbanitzable Comú tipus C

Ho constitueix els terrenys situats al nord del barranc de Sant Joan i a l’oest del sòl no urbanitzable comú Cairent.

1. Usos permesos:

a. Agrícola, forestal (dacord amb l’article 20 LSNU)

b. Ús ramader extensiu i intensiu.

– L’ús ramader extensiu, entenent com a tal l’explotació ramadera que per a l’alimentació del bestiar utilitza els aprofitaments a dent dels pastos procedents de prats, pastius, herbes i restolls; propis, aliens o comunals, de forma permanent o temporal.

– L’ús ramader intensiu, entenent-se com a tal aquell en què el bestiar es troba estabulat, generalment baix condicions de temperatura, llum i humitat que han sigut creades en forma artificial, amb l’objectiu d’incrementar la producció en el menor espai de temps, es podrà autoritzar amb les condicions que sestableixen en la LSNU i normativa aplicable i la seua implantació haurà d’allunyar-se almenys 1.000 metres de qualsevol nucli de població.

Recentment l’Ajuntament ha pres l’acord de paralitzar la concessió de llicències per a plantes solars, així com modificar aquells aspectes del Pla General d’Ordenació Urbana que puguen ser afectats per aquestes plantes.

De pas, que modifique la possibilitat d’instal·lacions de granges.

El nostre terme és xicotet i deguem  preservar-ho d’iniciatives que no contribuïsquen al medi ambient i a la sostenibilitat d’aquest.

En altre moment parlarem de l’autoconsum.

 

Deja una respuesta